Změny jsou vyznačeny červeně

Propozice


Co je Biblická stezka

A. Orientační závod trojčlenných hlídek (letos na zkoušku i dvoučlenných). Děti do 16 let prověří své znalosti a dovednosti. V terénu se orientují podle mapy. Na stanovištích odpovídají na otázky nebo plní zadané úkoly ze čtyř různých oblastí:

 • biblické znalosti (více než 50% všech stanovišť)
 • tábornické znalosti a dovednosti
 • obecné znalosti
 • fyzická zdatnost

Soutěží se v nepříliš náročném terénu o velikosti zhruba 2 – 3 km2. Vítězem se stává hlídka s nejvyšším počtem dosažených bodů. Za dodržení časového limitu hlídka získá 10 bodů. Na závod je časový limit (obvykle 3 hodiny), jehož nesplnění je penalizováno.

Obě kategorie mají pro rok 2019 možnost dobrovolně a bez možnosti postupu do finále vyzkoušet závod ve dvojicích. V dorostech a klubech můžou vzniknout vedle trojčlenných hlídek i dvojčlenné hlídky.

C. Víkendové (nebo jen sobotní) setkání dětí z celého regionu, kde je možnost navazovat nová přátelství, navzájem se sdílet a inspirovat. Ve všech regionech se soutěží ve stejném termínu. Součástí víkendu je biblická zvěst evangelia, hry, sport, dětská bohoslužba (v neděli).

Cíle Biblické stezky

 • motivovat děti ke studiu Bible
 • získat další znalosti a dovednosti
 • umožnit prostřednictvím zajímavé víkendové akce vzájemný kontakt dětí z různých sborů v regionu (nemusí se zúčastnit jen startující hlídky, ale celé dorosty, besídky, kluby apod.).

Pravidla pro složení hlídek


KATEGORIE STEZKA:

Trojčlenná hlídka

 • hlídka musí mít 3 členy
 • součet jejich věku nesmí přesáhnout 42 let

Dvojčlenná hlídka

 • hlídka musí mít 2 členy
 • součet jejich věku nesmí přesáhnout 25 let

Dále platí stejná pravidla pro oba typy hlídek

 • maximální věk účastníka hlídky je 16 let
 • minimální věk není stanoven
 • pro stanovení věku za účelem součtu věku hlídky rozhoduje pouze rok narození (např. v roce 2000 byl celý ročník 1984 považován za 16leté)
 • za jeden místní sbor můžou startovat max. 3 hlídky (stanice se počítají jako sbor), nehledě na počet dorostových skupin ve sboru. Pokud to regionální ředitel stezky z kapacitních důvodů dovolí, může se z každého dorostu zúčastnit neomezeně hlídek, ale do finále postupují max. 2 hlídky z jednoho dorostu.

KATEGORIE PĚŠINKA:

Trojčlenná hlídka

 • hlídka musí mít 3 členy
 • maximální věk účastníka hlídky je 12 let

Dvojčlenná hlídka

 • hlídka musí mít 2 členy
 • maximální věk účastníka hlídky je 12 let

Dále platí stejná pravidla pro oba typy hlídek

 • minimální věk není stanoven
 • pro stanovení věku rozhoduje pouze rok narození (např. v roce 2000 byl celý ročník 1988 považován za dvanáctileté)
 • za jeden místní sbor můžou startovat max. 3 hlídky (stanice se počítají jako sbor), nehledě na počet dorostových skupin ve sboru. Pokud to regionální ředitel stezky z kapacitních důvodů dovolí, může se z každého dorostu zúčastnit neomezeně hlídek, ale do finále nepostupují.

Pravidla závodu

REGIONÁLNÍ KOLA A FINÁLE:

Registrace hlídky

 • Hlídka se před začátkem závodu zaregistruje (jméno, datum narození, mateřský sbor a denominace) a složení hlídky již pak nelze měnit.


Mapy

 1. Hlídka obdrží při registraci kopii mapy závodu.
 2. Stanoviště mohou být v mapě buď zakreslena, nebo si je hlídka do mapy zakreslí sama podle originálu, který může být vyvěšen už v předvečer závodu.
 3. Stanoviště jsou označena kroužkem a pouze očíslována, takže není zřejmé, jaký typ otázek obsahují.
 4. Pozn.: pro některé terény existují mapy orientačních běžců, jejich využití záleží na řediteli závodu. Hlídka může použít vlastní buzolu.


Startovní průkazy

 1. Startovní průkaz obdrží hlídka při registraci a vyplní si ho. 2. Při příchodu na stanoviště odevzdá velitel hlídky ihned průkaz vedoucímu stanoviště. Bez průkazu nelze plnit
 2. úkoly na stanovišti.
 3. Pokud hlídka průkaz ztratí, je diskvalifikovaná.


Herní území

 • Tvoří lesní terén nebo smíšený terén případně jiný vyhovující terén o ploše 2 – 3 km2.


Start

 1. Hlídky jsou shromážděny na startu a společně najednou odstartovány.
 2. Pokud je stanoviště startu zároveň i jedním z otázkových stanovišť, musí být otázky pro každou hlídku k dispozici v písemné podobě, aby měly všechny hlídky při startu stejné podmínky. Časový odstup zapříčiněný nestejnou rychlostí plnění otázek je už podmíněn znalostmi, příp. taktikou hlídky.


Pořadí vyhledávání stanovišť hlídkou

 • Hlídka může vyhledávat stanoviště libovolně (záleží na taktice hlídky)


Počet stanovišť

 1. V herním území je umístěno 20 stanovišť.
 2. Jedno stanoviště může být přímo na startu.


Typ stanoviště

 1. Obsazení jednotlivých stanovišť rozhodčími rozhoduje ředitel závodu.
 2. Pokud jsou při závodě zřízena bezobslužná stanoviště „mrtvé schránky“, musí se tomuto přizpůsobit zadání a způsob odpovídání. Otázky a úkoly však zůstávají stejné.
 3. Pokud je stanoviště obsluhované rozhodčím, plní hlídka úkoly podle jeho pokynů.
 4. Pokud je stanoviště bez rozhodčích „mrtvá schránka“, řídí se hlídka písemnými pokyny na stanovišti. Odpovědi s jednoznačnou identifikací hlídky se vkládají do schránky, která musí zaručovat stejně spravedlivé podmínky pro všechny (zejména znemožňovat náhodné ovlivňování odpověďmi jiné hlídky).
 5. Trojčlenné hlídky mají na stanovišti přednost před dvojčlennými hlídkami. Čeká-li na stanoviště dvoučlenná hlídka i trojčlenné hlídka, po uvolnění stanoviště má přednost hlídka trojčlenná, i kdyby dvoučlenná hlídka byla ve frontě před hlídkou trojčlennou.
 6. Čas plnění úkolů na některém stanovišti může být podle pokynů ředitele závodu omezen (zejména kvůli případné kumulaci hlídek). Hlídkou nezaviněný ztrátový čas na stanovišti musí být rozhodčím minimalizován.


Pohyb hlídky

 1. Hlídka se během závodu pohybuje terénem za všech okolností společně.
 2. Pokud přibíhají na stanoviště dvě hlídky současně, dostane otázky ta hlídka, která je u rozhodčího první jako celek.


Pořadí odpovědí

 1. Pokud stanoviště umožňuje přidělit otázky více hlídkám současně (např. v písemné podobě nebo při více rozhodčích), začíná odpovídat ta hlídka, která je na odpovědi nejdříve připravena.


Platnost odpovědí

 1. Úkoly plní hlídka dvěma způsoby podle typu stanoviště:
  • T – týmové – hlídka si radí společně, ale závazná a platná je pouze odpověď kapitána,
  • I – individuální – každý člen hlídky plní svůj úkol samostatně bez jakékoliv nápovědy ostatních z hlídky,
  • O – only one – úkol plní pouze jeden člen hlídky, hlídka sama vybere toho jednoho člena.

Bodování

 1. Vítězství v dané kategorii patří hlídce s největším součtem dosažených bodů.
 2. Bodují se odpovědi na stanovištích a dodržení času závodu.
 3. Na každém stanovišti může hlídka získat maximálně 10 bodů.
 4. Časový limit závodu je 2,5 – 3 hodiny. Vyhlašuje jej před závodem ředitel závodu.
  • Dodržení časového limitu, tj. hlídka přiběhne včas do cíle, je odměněno celými 10 body.
  • Překročení časového limitu závodu je penalizováno trestnými body.
  • Za každou celou dokončenou minutu nad časový limit se hlídce strhává 1 bod z celkového počtu získaných bodů za čas do 0 bodů (záporné body za čas nejsou).


Otázkové listy

 1. Žádná hlídka nesmí znát obsah otázkových listů před startem závodu (zodpovídá ředitel závodu).
 2. Rovněž po vypršení časového limitu závodu už rozhodčí nesmí hlídce otázkový list předat.
 3. Pokud byl hlídce otázkový list předán ještě před vypršením časového limitu, může hlídka podle svého uvážení stanoviště dokončit nebo pokračovat k cíli.

Diskvalifikace

 1. Hlídky si po dobu závodu neradí, ani se vzájemně neinformují o stanovištích apod. V opačném případě jsou diskvalifikovány.
 2. Diváci jsou během závodu na stanovištích a nebo se pohybují po herním území tak, aby nemohli ovlivni závod. Během celého závodu se nesmějí pohybovat spolu s hlídkami, radit jim, ani jinak zasahovat do závodu. Pokud k tomu dojde, je hlídka diskvalifikována.


Protesty

 1. Případné protesty ohledně průběhu závodu je nutno předat písemně řediteli závodu do 1 hodiny po ukončení závodu.
 2. Protest musí být vyřízen týmem rozhodčích nejpozději do vyhlášení výsledků.
 3. Případné reklamace vyhlášených výsledků je nutno předat řediteli závodu nejpozději do 1 hodiny po oficiálním vyhlášení. Na pozdější protesty a reklamace nebude brán zřetel.

Finále Biblické stezky

Pravidla

 • Pro finálový závod platí stejná pravidla jako v regionu.


Postup do finále

 1. Do finále postupují pouze trojčlenné hlídky z kategorie Stezka.
 2. Hlídky kategorie Pěšinka soutěží pouze v regionálních kolech.
 3. Dvojčlenné hlídky z obou kategorií (Stezka, Pěšinka) nepostupují do finále.

Počet hlídek

 • Nejlepší hlídky z regionálních kol postupují do celostátního finále podle klíče 1 z 5, tj. jedna finálová hlídka na každou započatou pětici startujících hlídek v regionálním závodě v kategorii Stezka.
  • 1 hlídka z 1 – 5,
  • 2 hlídky z 6 – 10,
  • 3 hlídky z 11 – 15,
  • 4 hlídky z 16 – 20,
  • 5 hlídek z 21 – 25,
  • 6 hlídek z 26 – 30
  • Atd.


Doplnění počtu finálových hlídek

 1. Pokud je malý počet postupujících finálových hlídek, může ředitel finálového závodu nominovat další hlídky.
 2. Kritériem je bodový zisk z regionálních kol.


Změna složení hlídky

 1. Složení hlídky, která postupuje do finále nelze měnit.
 2. Výjimkou je nemoc nebo jiná závažná situace.
  • Ve finále je však možno nahradit pouze jednoho člena hlídky. Tato náhrada nesmí vést k porušení pravidel o složení hlídky (max. věk a součet věku).
  • Oprávněnost náhrady posuzuje ředitel finále.
  • Nemůže-li hlídka tyto podmínky splnit, je z účasti ve finále vyřazena a nahrazena další postupujíc hlídkou.


Zastoupení regionu

 • Postupuje-li do finále pouze jedna hlídka z regionu a nemůže se finále zúčastnit, smí daný region zastoupit hlídka, která se v regionálním kole umístila v pořadí jako druhá. Původní finálová hlídka oznámí svoji neúčast s dostatečným předstihem řediteli finále, aby bylo možno zajistit reprezentaci regionu.


Závěrečná ustanovení

Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky Biblické stezky a platí jak pro regionální kola, tak pro finále.